آموزش مد و طراحی لباس

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 39,000,000 ریال
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/3/28
تاریخ شروع دوره : 1398/6/14
تاریخ پایان دوره : 1398/12/1
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

آموزش مد و طراحی لباس
نام محل برگزاری
مدرسان