دوره های آموزشی

دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان
تاریخ شروع: 1398/5/24

دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.

دوره طراحی لباس در خانه صنعت و معدن ایرانیان
تاریخ شروع: 1398/5/25

دوره طراحی لباس در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.

دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان
تاریخ شروع: 1398/5/23

دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره تلفن 46094117 تماس حاصل فرمائید.

آموزش مد و طراحی لباس
تاریخ شروع: 1398/6/14

آموزش مد و طراحی لباس

گریم و میکاپ
تاریخ شروع: 1397/11/27

گریم و میکاپ

طراحی لباس
تاریخ شروع: 1397/11/28

طراحی لباس

دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان
تاریخ شروع: 1398/5/24

دوره عکاسی در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.

دوره طراحی لباس در خانه صنعت و معدن ایرانیان
تاریخ شروع: 1398/5/25

دوره طراحی لباس در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره 46094117 تماس حاصل فرمائید.

دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان
تاریخ شروع: 1398/5/23

دوره گریم و میکاپ در خانه صنعت و معدن ایرانیان

برای هماهنگی با دپارتمان با شماره تلفن 46094117 تماس حاصل فرمائید.

آموزش مد و طراحی لباس
تاریخ شروع: 1398/6/14

آموزش مد و طراحی لباس

گریم و میکاپ
تاریخ شروع: 1397/11/27

گریم و میکاپ

طراحی لباس
تاریخ شروع: 1397/11/28

طراحی لباس